2016-03-04

PROSUMENT - Program finansujący budowę instalacji fotowoltaicznych

Program Prosument NFOŚiGW WFOŚ w Olsztynie Skorzystaj z dotacji 40%

PROSUMENT - Program finansujący budowę instalacji fotowoltaicznych.

Aby stać się ?prosumentem?, czyli równocześnie wytwórcą i konsumentem ?zielonej energii?, należy zamontować własne źródło energii odnawialnej. Pozwoli to na zmniejszenie domowych rachunków za energię elektryczną, a jednocześnie ograniczy uzależnienie od dostawców energii elektrycznej. Korzystając z preferencyjnego finansowania i budując przydomową elektrownię możemy otrzymać nawet 40 % dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. ?Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii?; prowadzony przez BOŚ Bank w formie kredytu preferencyjnego ?EkoKredyt Prosument?.

Program skierowany jest do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wsparciem objęte są projekty polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Maksymalna moc elektryczna instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 40kWp. W ramach finansowania dopuszcza się budowę instalacji obejmującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Dofinansowanie obejmuje do 100% kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, z czego do 40% (po 2016 r. do 30%) przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Oprocentowanie kredytu preferencyjnego wynosi 1% w skali roku. Kredyt może być udzielony na okres do 5, do 10 lub do 15 lat Inwestor nie musi posiadać wkładu własnego.

Okres kredytowania uzależniony jest od:
 • okresu gwarancji jakości na główne elementy instalacji wystawionej przez Producenta;
 • gwarancji bankowych na rzecz banku kredytującego wystawionych przez inny bank na zlecenie Wykonawcy oraz Producenta;
 • formy zabezpieczenia kredytu.
Dokumenty niezbędne do wniosku o udzielenie kredytu wraz z dotacją:
 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej
 • projekt instalacji, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej zawierający w szczególności:
  • schemat instalacji 
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  • kosztorys / harmonogram rzeczowo-finansowy
  • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu ?Prosument? 
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis ? w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:
 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • zawarcie umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  • zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  • potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu ?Prosument?
  • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, co może służyć do weryfikacji działania instalacji 
  • odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu 
 • wniesienie prowizji przygotowawczej

Wymagania wobec urządzeń
Każda instalacja odnawialnego źródła energii realizowana w ramach programu ?Prosument? musi spełniać obligatoryjne wymagania określone w załączniku ?Wymagania techniczne? do programu NFOŚIGW.

Gwarancja Producentów głównych elementów urządzeń musi być wystawiona na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.

Zgodnie z ?Procedurą wyboru przedsięwzięć? należy również przedłożyć:
 • potwierdzenie przez Projektanta spełnienia wymagań programu, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW aktualnym na dzień złożenia wniosku ? wypełniane przez Projektanta instalacji
 • potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW ? wypełniane przez Instalatora
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku dokumenty potwierdzające realizację projektu:
 • protokół potwierdzający końcowy odbiór wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań programu, 
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane).
Przez umowę  regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji rozumie się umowę kompleksową, która reguluje zarówno kwestie przesyłania, dystrybucji jak i sprzedaży energii lub też umowę dotyczącą przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej (umowa sprzedaży energii elektrycznej nie jest wymagana).

 • faktury potwierdzające wysokość poniesionych kosztów (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)
By utrzymać dotację należy:
 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, (Okres Trwałości)
 • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia przez nie mniej niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel